" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

महत्वपूर्ण लिङ्क

LGCDP - II : http://lgcdp.gov.np

प्रदेश नं. ५ मुख्यमन्त्रीको  : http://pradesh-5.com

सामाजिक विकास मन्त्रालय  :http://mosd.p5.gov.np/

 

 

There is currently no content classified with this term.