अा.व. ०७४/०७५ को नगर सभामा मन्तव्य राख्दैः सासंद श्री विश्राम प्रसाद चौधरी