साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट तथा व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना ।