" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट तथा व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक निर्माणको लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सुचना ।