" हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"       " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि"  "            " हामिले तिरेकाे कर हाम्रौ लागी ,सुन्दर र समुन्त शिवराज नगरपालिकाकाे विकासकाे लागि" 

जन्मको आधारमा नागरिकताा प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिने सम्बन्धि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुचना