कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शेषकान्त पौडेल कार्यकारी अधिकृत ९८५७०८६१११ / ९८५७०१४५८०
कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४१७६०५४७
जेदुराम पन्थी ना.सु वडा नं. १० र ११ को वडा कार्यालय लालपुर र थुन्हिया ९८४७०३७४००
शान्ति प्रसाद सुवेदी ना.सु पञ्जिकरण शाखा ९८५७०१४५८७
मोहन के.सी. सव.इन्जिनियर योजना शाखा / प्राविधिक शाखा ९८५७०४५८२२
प्रकाश वि.क. कम्प्युटर अपरेटर कम्प्यूटर शाखा / सामाजिक विकास शाखा bkprakash65@gmail.com ९८५७०१४४९९
राम प्रसाद चौधरी वडा सचिव वडा नं. ५,६,७ र ८ को वडा कार्यालय चन्द्रौटा ९८४७२११६१६
छठ्ठिराम यादव वडा सचिव वडा नं. १ र २ को वडा कार्यालय बेलौती शिवपुर ९८४७०८५७४९
प्रेम वली खरिदार वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी ९८५७०१४५८५
सावित्री थारु वडा सचिव वडा नं. ३ र ४ को वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर ९८४७२८४१०४
रामफल चौधरी सहायक चौथो वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया ९८४७०४२७७६
सिताराम कोहार सहायक चौथो वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
शिव कुमार गिरी सहायक चौथो वडा नं. १० को वडा कार्यालय लालपुर
शिव पराजुली सूचना अधिकारी प्रशासन/ स्टोर/ योजना/सुचना शाखा ९८५७०१४४६१
तारा प्रसाद भण्डारी अ. सव-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४७०४५७३३
राम बहादुर खड्का खरिदार पंजिकरण शाखा ९८०५४८३६७७
हरिनारायण यादव हलुका सवारी चालक ९८१६४००२८७
धर्म बहादुर के.सी. कार्यालय सहयोगी वडा नं. १ र २ को वडा कार्यालय बेलौती शिवपुर ९८१५४७७४७१
मंगरे यादव कार्यालय सहयोगी वडा नं. ११ को वडा कार्यालय थुन्हिया
रामचन्द्र धोवी कार्यालय सहयोगी वडा नं. ५,६,७ र ८ को वडा कार्यालय चन्द्रौटा ९८४७२०६८७६
दिनेश कोहार कार्यालय सहयोगी वडा नं. ९ को वडा कार्यालय भगवानपुर शिवगढी
रामतिरथ यादव कार्यालय सहयोगी न.पा. कार्यालय चन्द्रौटा ९८०७५५१६८८
रामरति धोवि कार्यालय सहयोगी वडा नं. ३ र ४ को वडा कार्यालय खरेन्द्रपुर ९८४७२५९३६१
सुग्रिम रैदास कार्यालय सहयोगी न.पा. कार्यालय चन्द्रौटा ९८१७४९२२४९